تبلیغات
کمیسیون ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی - الگوی تفکر استقرایی

الگوی تفکر استقرایی

تاریخ:دوشنبه 7 آذر 1390-04:41 ب.ظ

*گام اول:

فهرست ‌گیری

*گام دوم:

گروه ‌بندی

*گام سوم

عنوان ‌دهی


ب- تفسیر مطالب

*گام اول

تعیین جنبه‌های شاخص

*گام دوم

کشف روابط

*گام سوم

استنباط‌ کردن

ج- کاربرد اصول

*گام اول

پیشگویی نتایج                                   

*گام دوم 

توضیح پیشگویی‌ها               

*گام سوم

تصدیق پیشگویی‌ها

در هر سه شیوه جوی از فعالیت دانش‌آموزان بر کلاس حاکم است. معلم آغاز کننده‌‌ی تمام گام‌هاست و فعالیت‌ها از قبل طراحی شده است. بنابراین برای رسیدن به هدف، معلم در نقش کنترل کننده و ناظر با رفتاری همکارانه ظاهر می‌شود و نحوه‌ی پردازش اطلاعات توسط دانش‌آموزان را با بیان پرسش‌های مناسب فراخوان کنترل می‌کند. وظیفه‌ی اصلی معلم درک آمادگی شاگرد برای کسب تجربه، فعالیت‌های شناختی جدید، درون‌سازی و مورد استفاده قرار دادن تجارب به دست آورده در موقعیت جدید است.

مهم‌ترین کاربرد این الگو بهبود ظرفیت تفکر و هدایت دانش‌آموزان به کسب و پرورش اطلاعات در ذهن است. از این الگو می‌توان در تعداد بسیاری از برنامه‌های درسی در کلاس‌ها و دوره‌های مختلف استفاده کرد. در شیوه‌ی سوم (کاربرد اصول) معلم با بیان مطالب و تکالیف جدید، در واقع مهارت استفاده از آموخته‌های قبلی در موقعیت جدید را پرورش می‌دهد (تعمیم) که این یک تلاش عمدی برای افزایش تفکّر محسوب می‌شود. پس می‌توان گفت جریانات استقرایی شامل خلاقیّت در پردازش اطلاعات و نیز استفاده‌ی هم‌گرا از اطلاعات در حل مسائل است.

الگوی تفکر استقرایی باعث می‌شود دانش‌آموزان اطلاعات را گرد آورند. به دقت مورد بررسی قرار دهند، به عبارتی قدرت تمییز خود را بالا ببرند، سپس به شکل مفاهیم درآورند و دست‌ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند.

دانش‌آموزان با استفاده‌ی منظم از این شیوه توانایی کارآمدتری در تکوین مفاهیم را می‌یابند و بر چشم‌اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می‌افزایند.

از راه مسئول ساختن گروهی از دانش‌آموزان در فعالیت استقرایی می‌توان منابع کثیری از مطالب را به آنان آموزش داد. آنها بررسی مطالب از جهات مختلف را یاد می‌‌گیرند و در تمام جنبه‌های اشیا و حوادث موشکافی می‌کنند.

هر فعالیت آشکاری که توسط شیوه تدریس فرا خوانده شود بازتابی از عملیات ذهنی ناآشکاری است که در مغز و ساخت شناختی دانش آموز ایجاد می گردد و منجر به توسعه ،نظم در اندیشیدن و قانونمندی جریان تفکر می گردد. جدول زیر نمایه ای از فعالیت های آشکار و عملیات ذهنی ناآشکاری است که با پرسش های ویژه، فراخوانی می شود و فعالیت فراگیر را در شکل دهی به جریان تفکر موجب می گردد.

.

کاربرداصول

به گامهای الگو درجدول زیرتوجه کنید                                                                                                            

 

استقرا از این نظر حائزاهمیت است که ما را با فرامینی که حاکم بر خلقت وآفرینش است آشنا می سازد وراه و  روش خلق وانشا را پیش روی ما قرار می دهدوبه ما می آموزد که با در اختیارداشتن اجزایی معدود بتوانیم به خلق پدیده های کلی وجدید نائل شویم که مولود ما هستند.

طرح درس:

در این جا نوشتن طرح درسی ویژه لازم به نظر میرسد :

    این طرح درس باید به صورت فعال محور تنظیم گردد، نگرش باید سیستمی بوده ، بین اهداف ، روش و شیوه ارزشیابی ارتباط سیستمی به وجود آید. بر اساس این نگرش اهداف، روش هاوشیوه ارزشیابی در امتداد هم نیستند بلکه ارتباط کاملی  با همدیگر دارند.

هدف پایانی:

اهداف پایانی بیشتر معطوف به ایجاد یک قابلیت و توانایی دردانش آموزخواهند بودوحصول اطمینان ازانتقال صرف دانش، در نزد دانش آموزان اهمیت کمتری دارد.هدف های پایانی در روش تدریس استقرایی سعی دارند به این پرسش پاسخ دهند که "چرا علوم باید به فراگیر یاد داده شوند؟"

به بیان دیگر آموزش یک مفهوم علمی ،چه تاثیری بر فراگیر خواهد داشت؟ و چه توانایی و مهارتی را در او ایجاد خواهد کرد؟

هدف های پایانی در الگوی استقرایی،  درزمینه تکوین مفهوم، در رده های زیر طبقه بندی می شوند:

1-    توانایی در مشاهده کردن:

الف- جمع آوری داده ها از طریق استفاده از حواس

ب- تدوین گفتارهایی در باره ی مشاهدات به صورت  کیفی و کمی

2-    مقایسه کردن:

توانایی تشخیص و توصیف شباهت ها و تفاوت های بین اجسام،رویدادها و مکانها (تشخیص)

3-    توانایی در شناسایی :

الف- نام بردن اجسام ،رویداد ها ومکان ها(تمییز)

ب- انتخاب شی،رویداد،مکان یا ترتیب مورد نظراز بین انواع متعددآن

ج- ساختن روشی برای اندازه گیری خواص اشیا

 

 

4-    توانایی در طبقه بندی :

الف- تشکیل دادن گروهها یا دسته هایی بر اساس یک یاچند ویژگی مشهود مشترک

ب- ساختن نموداری ازجدول داده ها

5 – توانایی در مفهوم سازی:

الف- ایجاد عناوینی جدید برای طبقه ای از محرک های دارای ویژگی های مشترک

ب- تعریف یک یا چند شی ورویداد بر اساس روابط بین آنها

6- توانایی در تدوین قواعد و اصول:

الف- کشف قواعدی که اشیا و یا امور بر طبق آن طبقه بندی می شوند

ب- تعمیم دادن رابطه ای کلی میان مفاهیم 

ج - بیان رابطه ی میان دو یا چند مفهوم

7- توانایی در استنباط :

الف- انجام دادن داوری انتزاعی بر اساس مجموعه ای ازمشاهدات ومقایسه ها

ب- تعبیرجدولی ازداده ها

هدف آموزشی:

به منظورتحقق اهداف پایانی لازم است تدابیر آموزشی مورد نیاز اندیشیده شود. این تدابیر آموزشی به صورت سر فصلهای آموزشی تهیه شده ودر سطح جزئی با عنوان درس معین شده اند0 هدف آموزشی  همان عنوان آموزشی است که قرار است به دانش آموزان ارائه شود تا با ایجاد تغییراتی در آنها هدف های پایانی محقق گردد0معلمان هدف های آموزشی خود را با توجه به فعالیت های دانش اموزان بیان می کنندو یا قابلیتی که در نزد آنان ایجاد خواهد شد تنظیم می کند.

هدف رفتاری:

آنچه انتظار میرود دانش آموز در کلاس انجام دهد یا قابلیت انجام آن را داشته باشد با عنوان هدف رفتاری مشخص می گردد.هدف رفتاری در حقیقت فعل و عملی است که پس از تدریس از دانش اموز سر می زند تا معلم متوجه شود که به هدف پایانی مورد نظر رسیده است یا نه.

هدف های رفتاری هر چند به صورت اهدافی قابل پیش بینی تهیه می گردند اما لازم است در طرح هدف رفتاری فعل  و عمل مورد نظر به صورت افعال قابل اندازه گیری و سنجش تعیین گردند تا امکان عینیت و ارزیابی پیدا کند.

ارزشیابی:

عبارت است از سنجش عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های پایانی ازپیش تعیین شده به منظورتصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان به بازده مطلوب انجامیده است یا نه؟

دراین الگو، روش ارزشیابی ویژه ای باید طراحی گردد که به جای سنجش میزان دانش انتقال یافته بتواند قابلیت مورد انتظار را که مربوط به توانایی دراندیشیدن است اندازه گیری کند0

*لازم به تذکر می باشد ،چون قرار نیست فیلمی از موقعیت کلاس ارسال شود، بنابراین مراحل تدریس باید به صورت سناریو( فیملنامه) نوشته شود ، لطفا برای اگاهی بیشتر به طرح درس نمونه مراجعه نمایید.

 

 

*یادآوری این نکته ضروری است در مواردیکه اسامی،لاتین بوده وتداعی آن ها برای دانش آموزان سخت است، معلم باید ابتدا این اسامی را در کلاس مطرح کند تا دانش آموزان با آن ها آشنا شوند .

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
std testing
شنبه 13 آبان 1396 07:59 ب.ظ
هی اونجا! من مدت هاست که وب سایت شما را دنبال کرده ام و در نهایت کردم
شجاعت به جلو بروید و به شما فریاد بزنید
هامبورگ تگزاس! فقط می خواستم بگویم کار عالی را ادامه بدهید!
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:31 ق.ظ
وبلاگ شیرین! من آن را در حالی که جستجو در اخبار یاهو پیدا کردم. انجام دادن
شما هر گونه راهنمایی در مورد چگونگی ثبت نام در اخبار یاهو دارید؟

من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد که آنجا بمانم!
به سلامتی
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:41 ق.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن چنین نظر خوب، نوشتن مقاله خوب است
چرا من آن را به طور کامل خوانده ام
std clinics near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:09 ب.ظ
یک شخص اساسا به ایجاد مقالات قابل توجهی که ممکن است من را بیان کنند کمک کند.
این اولین بار است که صفحه وب شما را مرور کرده ام
تا حالا؟ من با تحقیقاتی که انجام دادید تعجب کردم
این پست واقعی را شگفت انگیز کنید فرایند عالی!
psychic phone reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:31 ب.ظ
مقاله عالی نوشتن چنین نوعی را ادامه دهید
اطلاعات در بلاگ شما من واقعا از سایت شما تحت تاثیر قرار گرفتم


هی، تو کار فوق العاده ای انجام دادی من قطعا digg آن را و به نظر من به من توصیه
دوستان. من مطمئن هستم که از این وب سایت سود خواهند برد.
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:36 ب.ظ
به زودی این صفحه وب بسیار مشهور است در بین تمام بینندگان وبلاگنویسی
محتوای خوب
std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 12:39 ب.ظ
سلام آیداهو! من در کار خسته کننده هستم، بنابراین تصمیم گرفتم وب سایت خود را بر روی آیفون خودم در طول ناهار شلوغ کنم.

من واقعا اطلاعاتی را که اینجا ارائه می دهم دوست دارم و نمی توانم منتظر بمانم وقتی که من به خانه بروم.
من در مورد اینکه وبلاگ شما بر روی تلفن همراه من چقدر سریع شگفت زده شده است..
من حتی از WIFI استفاده نمی کنم، فقط 3G.. به هر حال، سایت بسیار خوب!
What is distraction osteogenesis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:48 ق.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it
is truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I will be grateful if you continue this in future. Many people will be
benefited from your writing. Cheers!
brendamavraganis.wordpress.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:15 ق.ظ
Helpful info. Lucky me I found your site by accident, and I am stunned why this accident did not took place earlier!

I bookmarked it.
plaza.rakuten.co.jp
شنبه 14 مرداد 1396 07:31 ب.ظ
It's an remarkable piece of writing for all the web
people; they will obtain advantage from it I am sure.
chaturbate token hack real
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
If some one wants to be updated with hottest technologies afterward he must be pay
a visit this web page and be up to date daily.
Sheri
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
You could definitely see your skills within the work you write.

The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
All the time go after your heart.
std clinics near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:32 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما موفق به
من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام
من می مطمئنا تا پایان تحت تاثیر
قرار داد.
Malcolm
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:27 ق.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to
see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share it with
someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر