تبلیغات
کمیسیون ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی - معرفی کتاب با محوریت یاددهی- یادگیری

معرفی کتاب با محوریت یاددهی- یادگیری

1.    راهنمای روش های نوین تدریس   نوشته     دکتر محمد آقازاده 

2.    الفبای مدیریت در کلاس    ترجمه    دکتر محمدرضا سرکارآرانی

3.    درس مایه تکنولوژی آموزشی  نوشته   دکترعلی رئوف

4.    روش های نوین تدریس   نوشته  دکترمحمدآقازاده

5.    مدیریت رفتار کلاسی    نوشته  دکترمحمد حسین رئوفی

6.    مغز وفرایند یادگیری   ترجمه   داوود ابوالقاسمی

7.    یاددادن برای یادگرفتن    نوشته  دکتر علی رئوف

8.    صلاحیت های حرفه معلمی   نوشته  دکتر حسن ملکی

9.    دریافت های آموزشی و تربیتی در درس انشا  

                    نوشته   سید حسین حسینی نژاد

10.   کاربرد فن آوری های جدید در آموزش 

        نوشته   دکتر شهناز ذوفن