تبلیغات
کمیسیون ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی - نامه ابراهام لینکلن به معلم فرزندش
او باید بداند که همه ی مردم عادل و همه ی آن ها صادق نیستند . اما به فرزندم بیاموزید که به ازای هر شیاد ، انسان های صدیق هم وجود دارند . به او بگویید که به ازای هر سیاست مدار خودخواه ، رهبر با همتی هم وجود دارد، به او بیاموزید که در ازای هر دشمن دوستی هم است . می دانم که وقت می گیرد ؛ اما به او بیاموزید که اگر با کار و زحمت خویش یک دلار کاسبی کند ، بهتر از آن است که جایی روی زمین پنج دلار پیدا کند . به او بیاموزید که از باختن پند گیرد و از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر دارید . به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یاداور شوید . اگر می توانید به او نقش مهم کتاب را در زندگی آموزش دهید . به او بگویید تعمق کند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان ، به گل های درون باغچه ، به زنبور هایی که در هوا پرواز می کنند ، دقیق شود . به فرزندم بیاموزید که در مدرسه بهتر است مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد . به او فرا دهید که با ملایم ها ملایم و با گردن کشان گردن کش باشد . به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه خلاف او حرف بزنند . به او یاد دهید که همه ی حرف ها را بشنود و سپس سخن درست را انتخاب نماید . ارزش های زندگی را به فرزندم آموزش دهید . به او یاد دهید که در اوج اندوه تبسم را با خود به همراه داشته باشد . به او بگویید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد . به او بیاموزید که برای عقل و شعورش می تواند قیمت بگذارد اما برای دل قیمت گذاری بی معنا است . به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند ، پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد . در کار تدریس به فرزندم ، ملایمت به خرج دهید اما از او یک نازک نارنجی و نازپرورده نسازید . بگذارید او شجاع باشد . به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد . توقع زیادی است ؛ اما ببینید چه کار می توانید