تبلیغات
کمیسیون ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی - دل نوشته ی مادری فرهیخته خطاب به معلمین فرزندش

دل نوشته ی  مادری فرهیخته خطاب  به  معلمین فرزندش:

باسلام واحترام

عزیزان من مدرسه را خانه ی دوم  فرزندم می دانم ومعلمینش را مادر دوم او

پس خواهشم این است :در وهله ی اول به اوعشق وایمان وشجاعت بیاموزید

آموختنی ها را با مهر به اوبیاموزید

به او بیاموزید که آنان که به زیر دستان  خود ستم می کنند خود ترسوترند.

به او ازشگفتی های کتاب بیاموزید.

وبگوید که نا کا می به پاکی هزاران بار دلپذیرتر از کامیابی به نا پاکی است.

به او یاد بدهید که اندیشه وباورش را محترم بشمارد حتی اگر خلقی بر او خرده گیرند .

به او بیاموزید در جمع افراد نادان ،سخن بیهوده را گوش ندهد.

با فرزندم مدارا کنید ،اما نه آن چنان که من نمودم زیرا این نکته را می دانم که آهن از مهیب آتش، فولاد می شود.

عزیزان مهربانم آن چه که من از شما می خواهم توقعی بزرگ است و برآوردنش  دشوار اما ببینید برای دخترم ؛این پاره ی جگرم که این همه نازنین است چه توانید کرد!!

تنظیم از:"باغستان" براساس  دست نوشته ی مادری متعهد  آبان ماه 1388